Switch to: uk
29 May 2017 23:19PM

5 เทคโนโลยีห้องนอนในอนาคต

08 Jan 14 ,  Chalermphol
  • 0
5 เทคโนโลยีห้องนอนในอนาคต
องค์กร The Sleep Council เผยผู้บริโภคมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 68) ต้องการใช้เวลาความสุขในห้องนอน และจากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการให้ห้องนอนมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มความสุข 5 อันดับแรก ดังนี้

 

องค์กร The Sleep Council เผยผู้บริโภคมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 68) ต้องการใช้เวลาความสุขในห้องนอน และจากผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคมีความต้องการให้ห้องนอนมีคุณสมบัติพิเศษเพื่อเพิ่มความสุข 5 อันดับแรก ดังนี้