Switch to: uk
28 June 2017 13:10PM

ภารกิจแรกของประธานสหพันธ์ฯ ที่จะลบคำว่า Sunset ออกไปจากอุตฯ สิ่งทอ

06 May 10 ,  C.Chairattanachutchawan
  • 0

ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทยคนล่าสุด คุณปิลันธน์ ธรรมมงคล เปิดเผยถึงภารกิจแรกคือ

ลบคำว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็น Sunset ที่ฝังอยู่ในภาพคนทั่วไปมากว่า 10 ปี เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสร้างสรรค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ความคิดใหม่ๆ ตอบสนองต่อวงการแฟชั่นได้