Switch to: uk
29 June 2017 06:40AM

โรงงานเร่งปรับตัวรับแรงงานขาด

04 May 16 ,  Video
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

อุตสาหกรรมสิ่งทอเหลือแรงงานในระบบ 1.2 แสนคนจากเดิม 2 แสนคน ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเหลือ 4 แสนคน จาก 8 แสนคน   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์ เจ้าของโรงงาน หจก. สุรัตนพัฒการทอ ยอมรับว่าแรงงานไทยทำงานเฉลี่ยในโรงงานสองปี จากนั้นมองหาอุตสาหกรรมอื่นที่มีรายได้สูงขึ้น

Video