Switch to: uk
29 May 2017 23:20PM

งานฉลองครบรอบ 70 ปี สมาคมทอผ้าไทย

03 May 16 ,  Chalermphol
  • 0
สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2559 – 2561 และงานฉลองครบรอบ 70 ปี สมาคมฯ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง

สมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ วาระปี 2559 – 2561 และงานฉลองครบรอบ 70 ปี สมาคมฯ วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา ถนนเจริญกรุง