Switch to: uk
23 June 2017 21:48PM
23 Apr 10

พาณิชย์เรียกทูตพาณิชย์66ปท.ปรับกลยุทธ์ส่งออก

Written by bangkokbiznews.com
Rate this item
(0 votes)

กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเรียกประชุมทูตพาณิชย์ 66 ประเทศทั่วโลก ปลายเดือนเมษายนนี้ เพื่อปรับกลยุทธ์การส่งออกให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ปีนี้ 14%

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จะจัดประชุมหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ 66 ประเทศทั่วโลก ปลายเดือนเมษายนนี้ เพื่อทบทวนและประเมินสถานการณ์ตัวเลขการส่งออก

 

รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การส่งออกให้มีประสิทธิมากขึ้น ตามสถานการณ์ตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักสำคัญ เช่น สหรัฐ และอาเซียน มีการขยายตัวดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ เพื่อผลักดันการส่งออกในปีนี้ ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 14 หรือมูลค่าประมาณ 173,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

 

ส่วนสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศที่ยังยืดเยื้อและรุนแรงมากขึ้นนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่ากระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคภายในประเทศ แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยแต่อย่างไร

Last modified on 30 Nov 99