Switch to: uk
23 June 2017 21:43PM

Nike ตีตลาดมุสลิม เตรียมเปิดตัว “ฮิญาบ” ผ้าคลุมศรีษะสำหรับเล่นกีฬา

10 Mar 17 ,  Corporated News
 • 0
 • star
 • star
 • star
 • star
 • star

ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) และคาดว่าน่าจะวางขายต้นปี 2018 ในที่สุดบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งสินค้ากีฬาอย่าง Nike ก็กระโดดเข้ามาเล่นกับตลาดในตะวันออกกลาง ล่าสุดประกาศเปิดตัว ผ้าคลุมศีรษะที่เอาไว้ใช้ในการเล่นกีฬาสำหรับผู้หญิงมุสลิม โดยมาในชื่อ “โปร ฮิญาบ” (Pro Hijab) คาดว่าจะวางขายต้นปี 2018

Trade
 • สิ่งทอเหนือมุ่งเทรนด์ "อีโคดีไซน์" ตปท.รุมตอมแบรนด์เด่นเชียงใหม่

  28 Mar 16 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  ภาคธุรกิจมีหน้าที่ทำให้โลกดีขึ้นกว่าเดิม นับเป็นบทบาทสำคัญของผู้ประกอบการทุกภาคธุรกิจต้องปรับตัวในสภาวะที่โลกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

 • TPP. กับการคาดการณ์ต่อทิศทางอุตฯสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปตลาด USA

  07 Mar 16 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  TPP: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement คือ ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อนำไปสู่การค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ได้รับการจับตามากขึ้นหลังสหรัฐอเมริกาประกาศเข้าร่วมเป็นสมาชิก เมื่อปี 2552 ปัจจุบันความตกลง TPP. มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการเจรจาเพิ่มเป็น 12 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์เปรู ชิลี สิงคโปร์ บรูไน เวียดนามและมาเลเซีย โดยจะมีขอบเขตอย่างกว้างขวาง ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้าทั้งหมด รวมถึงประเด็นที่คาบเกี่ยวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน เสริมสร้างการค้าในระดับภูมิภาคส่งเสริมให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานการครองชีพ มีลักษณะหลักสำคัญ 5 ประการ
  1. Comprehensive market access ความตกลงฯ ยกเลิกหรือลดภาษีนำเข้าและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีทั้งสินค้าและบริการ
  2. Regional approach to commitment ความตกลงฯ ส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
  ที่ครอบคลุมภาคีทุกประเทศให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. Addressing new trade challenges ความตกลงฯ สนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ และการแข่งขันเสรี ตลอดจนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิตอล และบทบาทของรัฐวิสาหกิจในเศรษฐกิจโลก
  4. Inclusive trade ความตกลงฯ มุ่งหวังให้ประเทศภาคีในภูมิภาคที่มีขนาดและระดับการพัฒนาทาง
  เศรษฐกิจที่แตกต่างกันได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากความตกลงฯ อย่างเท่าเทียมและเต็มที่ ผ่านการสร้าง
  ศักยภาพธุรกิจ SMEs
  5. Platform for regional integration ความตกลงฯ ถือเป็นต้นแบบการรวมกลุ่มเศรษฐกิจภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวของประเทศภาคีในภูมิภาคในอนาคต
  ปัจจุบันตลาดสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญลำดับหนึ่งของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมด ความตกลงฯ TPP. จะทำให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในสหรัฐฯ ให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนามและมาเลเซีย ทั้งจากทางตรงที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากการเข้าร่วมเป็นภาคี และทางอ้อมหากไม่สามารถอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศภาคี ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรรมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เพราะมีอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ สูง โดยสินค้าประเภทเครื่องแต่งกาย ถักแบบนิตหรือโครเซต์ (HS61) เป็นหมวดสินค้าของไทยภายใต้สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่สหรัฐฯ นำเข้าจากไทยมากที่สุด มีภาษีอยู่ในระดับ 15.9 – 28.2 % ในขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นสมาชิก TPP. จะเสียภาษีเป็น 0% ทันทีโดยในเดือนกรกฎาคม 2558 สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องนุ่งห่มถักแบบนิตหรือโครเซต์ (HS61) มีมูลค่าถึง 67.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  ภาพรวมในการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ
  การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งหุ่มของสหรัฐฯ จากทั่วโลก ในเดือนกรกฎาคม 2558 เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยมีปริมาณอยู่ที่ 5,990.60 ล้านตารางเมตรปรับตัวเพิ่มขึ้น 572.2 ล้านตารางเมตรหรือร้อยละ 10.56 มีมูลค่าทั้งสิ้นอยู่ที่ 11,041.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯปรับตัวเพิ่มขึ้น 598.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 5.73
  การนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐฯ ในช่วงเจ็ดเดือนของปี 2558 มีปริมาณอยู่ที่ 64,349.20 ล้านตารางเมตร ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92 และมีมูลค่าอยู่ที่ 110,427.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.04 โดยรายการผลิตภัณฑ์หลักทุกรายการ ทั้งผ้าผืน (Fabrics) เครื่องนุ่งห่ม (Apparel) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มีตัวเลขนำเข้าทั้งในเชิงปริมาณ และมูลค่าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ด้าย (Yarns) ที่มีการขยายตัวมากถึง ร้อยละ 13.64 แสดงถึงแนวโน้มการขยายตัวในส่วนของวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต สำหรับช่วงเปลี่ยนฤดูกาล รวมถึงการบริโภคเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นตามลำดับ

  TPP. กับการคาดการณ์ต่อทิศทางอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา จะส่งผลกระทบอย่างไร เมื่อมีการประกาศใช้ต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่มของไทย

 • ทิศทางสิ่งทอ 2016

  12 Feb 16 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  เน้นผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – สิ่งทอเทคนิค - สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุ
  สร้างซัพพลายเชนซัพพลายผลิตวัตถุดิบ ป้อนตลาด AEC

  เน้นผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม – สิ่งทอเทคนิค - สิ่งทอสำหรับผู้สูงอายุ สร้างซัพพลายเชนซัพพลายผลิตวัตถุดิบ ป้อนตลาด AEC

 • The Key to Success in Japan Senior Market

  08 Jan 16 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปี 2015 มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศเข้ามาเป็นจำนวนมาก เช่น จากประเทศจีนและไทย โดยถือเป็นกลุ่มผู้สร้างรายได้จำนวนไม่น้อยซึ่งส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นในแต่ละปี นักท่องเที่ยว 1 คนจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ประเภทละ 10 - 20 ชิ้น  นอกจากนี้ กลุ่มคนอีกกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นผู้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงหลังๆ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง นิยมการชอปปิ้ง การท่องเที่ยว และการแต่งกายให้สวยงาม

  ช่วงปี 2015 มีนักท่องเที่ยวจากหลายประเทศเข้ามาในญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก โดยถือเป็นกลุ่มผู้สร้างรายได้จำนวนไม่น้อย เฉลี่ยนักท่องเที่ยว 1 คนจะซื้อสินค้าประเภทเดียวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ประเภทละ 10 - 20 ชิ้น นอกจากนี้ กลุ่มคนอีกกลุ่มซึ่งถือว่าเป็นผู้กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงหลังๆ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุญี่ปุ่น ซึ่งมีจำนวนกว่า 30 ล้านคน ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง นิยมการชอปปิ้ง การท่องเที่ยว และการแต่งกายให้สวยงาม

 • เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายที่ ซิมพลี ออร์แกนิกส์

  26 Nov 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  จากจุดเริ่มต้นของการทำนิตยสารเพื่อการใช้ชีวิตแบบองค์รวมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการที่เรียกว่า Simply Reuse Project เป็นการรณรงค์ให้คนนำถุงพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ ด้วยการนำมาถักโครเชต์เป็นของใช้ต่างๆ (โครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน)

  จากจุดเริ่มต้นของการทำนิตยสารเพื่อการใช้ชีวิตแบบองค์รวมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการที่เรียกว่า Simply Reuse Project เป็นการรณรงค์ให้คนนำถุงพลาสติกใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ ด้วยการนำมาถักโครเชต์เป็นของใช้ต่างๆ (โครงการนี้ได้ทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน)

 • เปิดพฤติกรรม Gen Me นักช็อปแห่งยุค...ซื้อหนัก ซื้อเร็ว

  06 Nov 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  "เจน มี" (Generation Me) คือใครมีบทบาทและส่งผลอย่างไรต่อนักการตลาดและสินค้า กลายเป็นคำถามที่นักการตลาดแบรนด์สินค้ายังสงสัย และจะตามมาด้วยคำถามว่า แล้วจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อเจาะตรงเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้

  "เจน มี" (Generation Me) คือใครมีบทบาทและส่งผลอย่างไรต่อนักการตลาดและสินค้า กลายเป็นคำถามที่นักการตลาดแบรนด์สินค้ายังสงสัย และจะตามมาด้วยคำถามว่า แล้วจะใช้กลยุทธ์อะไรเพื่อเจาะตรงเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้

 • เปิดตัวสุดยอด10‘กรีนโอทอป’ ผลิตสิ่งทอเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

  21 Jul 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  กรมฯได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินโครงการสนับสนุนสถานประกอบการโอทอป ระดับ 4 และ 5 ดาว เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“

  กรมฯได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินโครงการสนับสนุนสถานประกอบการโอทอป ระดับ 4 และ 5 ดาว เพื่อพัฒนาคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม“

 • SMEs บ่น อีโค่ดีไซน์ขายไม่ออก

  17 Jul 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  ธุรกิจที่เกี่ยวกับอีโค่โปรดักต์ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างมาก และเป็นกระแสหลักที่ไม่ช้าก็เร็ว ผู้ประกอบการก็คงจะต้องปรับตัวและไปให้ถึง โพลของ nielses.com ที่ทำไว้เมื่อปี 2014 ระบุว่ามีคนอเมริกันราว 75% อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าสิ่งแวดล้อม และจากการสำรวจใน 60 ประเทศ มีถึง 55% ที่ยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

  ธุรกิจที่เกี่ยวกับอีโค่โปรดักต์ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมเติบโตอย่างมาก และเป็นกระแสหลักที่ไม่ช้าก็เร็ว ผู้ประกอบการก็คงจะต้องปรับตัวและไปให้ถึง โพลของ nielses.com ที่ทำไว้เมื่อปี 2014 ระบุว่ามีคนอเมริกันราว 75% อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าสิ่งแวดล้อม และจากการสำรวจใน 60 ประเทศ มีถึง 55% ที่ยอมจ่ายเพื่อซื้อสินค้าจากบริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 • 'นาโนไม่จริง'ระบาด 'กันถูกหลอก' ดูให้ดี'ต้องมีฉลาก!!'

  03 Jul 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

  "...2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 60 ล้านล้านบาท คือมูลค่าของสินค้านาโนในปัจจุบัน แต่ก็พบว่า...ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีนี้อยู่มาก”

 • สถาบันฯสิ่งทอ ชวนผู้บริโภคและผู้ประกอบการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อน

  24 Jun 15 ,  Trade
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star
  สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กรมควบคุมมลพิษ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา “คูลโหมดฉลากลดโลกร้อนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย” โดยมีนางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ , คุณรวีรวรรณ เมศร์ศิริตระกูล อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ,  คุณสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมเป็นประธานเปิดงานสัมมนา

  ในปัจจุบัน  ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ได้รับการรับรองฉลาก CoolMode ได้ถูกบรรจุเข้าสู่รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ เพราะมีขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมการออกแบบโครงสร้างผ้าและการตกแต่งสำเร็จมาพัฒนาคุณภาพ ทำให้สวมใส่แล้วเย็นสบายระบายอากาศได้ดี สามารถอยู่ในห้องปรับอากาศที่มีอุณหภูมิ 25C ได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด เป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง