Switch to: uk
29 June 2017 06:36AM

ประเทศมาเลเซียลง ทุนใน R&D เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

14 May 12 ,  fibre2fashion.com
  • 0

กระทรวง สารสนเทศ สื่อสาร และวัฒนธรรม ประเทศมาเลเซีย มอบหมายให้ศูนย์แสดงและจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม ทำการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อการวิจัยทางด้านแนวโน้มแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นและวัยกลางคน และเพื่อให้เกิดความตระหนักในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน และลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากประเทศอื่น ซึ่งที่ผ่านมาประเทศมาเลเซียนิยมนำเข้าเสื้อผ้าจากต่างประเทศเป็น ส่วนใหญ่  โดยจะทำการสนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่เสื้อผ้าที่ผลิตภายใน ประเทศมากขึ้น เช่น การนำผ้าบาติกมาสวมใส่ในเวลาทำงาน และยังมีแผนที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์สิ่งทอ และจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้าสิ่งทอเพื่อดึงดูดภาคเอกชนอีกด้วย

 

รัฐบาล มาเลเซียคาดว่าจะสามารถสร้างส่วนแบ่งตลาดการผลิตสิ่งทอและเครื่อง นุ่งห่มจากประเทศจีนซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งการผลิตสิ่งทอทั่วโลก ที่ 30%

 

อ่าน ข่าวเพิ่มเติม Click