Switch to: uk
29 May 2017 23:14PM

ครม.อนุมัติแล้ว !! ปลูก "กัญชง" ได้ใน 6 จังหวัด

28 Dec 16 ,  ttistextiledigest
  • 0
นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม  4  ชนิด ประกอบด้วย  กัญชง  กัญชา กระท่อม  และเมทแอมเฟตามีน(ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด ว่า  ขณะนี้ ครม.อนุมัติให้กัญชง สามารถปลูกได้ แต่ในพื้นที่ๆกำหนด มีผลตั้งแต่ปี 2560 โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด15 อำเภอ  คือ จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ  ได้แก่  อ.แม่วาง  แม่ริม  สะเมิง และแม่แจ่ม   จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง  เวียงป่าเป้า  และแม่สาย  จ.น่าน 3 อำเภอได้แก่อ.นาหมื่น  สันติสุข และสองแคว  จ.ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ   จ. เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  ได้แก่ อ.หล่มเก่า  เขาค้อ และเมือง  และจ.แม่ฮ่องสอน   ในพื้นที่อ.เมือง  สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้ต้องมีนั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารทีเอชซี ไม่เกิน 1%  หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) เปิดเผยความคืบหน้าการปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาเสพติดรวม 4 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชา กระท่อม และเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เพื่อให้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด

 

CannabisSativa

 

ขณะนี้ ครม.อนุมัติให้กัญชง สามารถปลูกได้ แต่ในพื้นที่ที่กำหนด มีผลตั้งแต่ปี 2560 โดยจำกัดพื้นที่ 6 จังหวัด15 อำเภอ คือ จ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง แม่ริม สะเมิง และแม่แจ่ม จ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง เวียงป่าเป้า และแม่สาย จ.น่าน 3 อำเภอได้แก่อ.นาหมื่น สันติสุข และสองแคว จ.ตาก เฉพาะที่ อ.พบพระ จ. เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า  เขาค้อ และเมือง และจ.แม่ฮ่องสอน ในพื้นที่ อ.เมือง

 

สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้ต้องมีนั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารทีเอชซี ไม่เกิน 1% หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด

 

เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวอีกว่า เยื่อของต้นกัญชงสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการประดิษฐ์เช่น การถักทอเป็นประเป๋าหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพ โดยโรงงานยาสูบจะเป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์จากต้นกัญชงที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ระบุไว้โดยตรง ส่วนพืชกระท่อมอยู่ระหว่างการศึกษาวิถีการใช้ของชาวบ้านเพื่อประโยชน์ทางสมุนไพรซึ่งต้องมีการแก้กฎหมายว่าสามารถนำมาใช้ในบ้าน เช่น เคี้ยวหรือต้ม...

 

สำหรับกัญชาซึ่งเป็นพืชเสพติดทางคณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ที่มีนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯอยู่ระหว่างการศึกษาเพิ่มเติมให้รอบด้าน  เนื่องจากยังมีความเห็นขัดแย้งโดยแพทย์มองว่าสามารถนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้แต่ก็มีอันตรายจากสารที่เป็นตัวอนุพันธ์จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม

 

Source:tnews