Switch to: uk
27 May 2017 08:29AM

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

13 May 16 ,  มณฑา พันธุ์ทอง
  • 0
สวัสดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้สินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี จะได้รับการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จำนวน 12 ฉบับ (ตาราง)

สวัสดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ขณะนี้สินค้าที่เราส่งออกไปยังประเทศต่างๆ จำนวน 17 ประเทศ ได้แก่ สมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนม่าร์ บรูไน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เปรู และชิลี จะได้รับการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) จำนวน 12 ฉบับ (ตาราง)

 

RuleOforigin

 

หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการขอยกเว้น/ลดหย่อนภาษีอากรนำเข้าก็คือสินค้าจะต้องผลิตตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้ “กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า” ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการพิจารณา “กำหนดสัญชาติของสินค้า” ที่ผลิตได้นั่นเอง โดยกระบวนการที่จะทำให้เราทราบว่าจะผลิตอย่างไรเพื่อให้สินค้าได้ “สัญชาติ” คือ “การตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้า”

 

ดังนั้น ภาระของเราในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มต้องดำเนินการก่อนการยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin: C/O) คือ “การยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้า” ต่อหน่วยงานรับผิดชอบคือกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วย ดังนี้

 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้แก่ รายการวัตถุดิบ แหล่งที่มาหรือถิ่นกำเนิดของวัตถุดิบ พิกัดศุลกากรของวัตถุดิบนำเข้า และต้นทุนวัตถุดิบ ทั้งนี้ สามารถแยกที่มาของวัตถุดิบได้ ดังนี้

1.1 กรณีที่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศและผลิตถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้าที่กำหนดไว้ภายใต้ความตกลง FTA แต่ละความตกลง ให้ใช้ราคาที่ซื้อขายโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หากซื้อวัตถุดิบจากผู้นำเข้าในประเทศไทย หรือไม่ทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือซื้อในประเทศไทยแต่ผลิตไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ถิ่นกำเนิดสินค้า ให้ใช้ราคาตาม Invoiceที่ซื้อขายกันจริง

1.2 กรณีที่ใช้วัตถุดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้ใช้ราคา C.I.F. ในการคำนวณต้นทุนสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดสินค้าถูกต้องตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าสะสม (Accumulation) ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากประเทศต้นทางประกอบด้วย

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับการผลิต ได้แก่ กระบวนการผลิตหรือขั้นตอนการผลิต ต้นทุนการผลิต ซึ่งต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ค่าแรง/เงินเดือนพนักงานรวมถึงสวัสดิการแรงงาน ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร/โรงงาน ค่าบำรุงรักษา ค่าประกันภัย ค่าดอกเบี้ย ค่าน้ำ/ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์ ค่าตรวจสอบ ค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน ค่าจ้างในการบริหาร และค่าขนส่งวัตถุดิบ เป็นต้น

 

3. ราคาสินค้า ประกอบด้วย

3.1 ราคาสินค้าหน้าโรงงาน (Ex-works Price) คำนวณจาก วัตถุดิบ (ในประเทศและวัตถุดิบนำเข้า) + ต้นทุนการผลิต + กำไร

3.2 ราคาสินค้า F.O.B คำนวณจาก ราคาสินค้าหน้าโรงงาน + ค่าขนส่งจากโรงงานไปยังท่าเรือหรือด่านพรมแดนที่ส่งออก

 

ตัวอย่าง

ริษัท A มีความประสงค์จะส่งออกสินค้า Men’s Knitted Jackets (Polyester/Cotton) พิกัดฯ 610333 ไปยังประเทศเกาหลีโดยใช้ความตกลงฯ AKFTA ซึ่งกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงฯ ดังกล่าวกำหนดว่า “วัตถุดิบที่นำเข้าจะต้องผ่านกระบวนการผลิตจนมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดศุลกากรในระดับ 2 หลักและสินค้าจะต้องผ่านกระบวนการตัดและเย็บในประเทศผู้ส่งออกหรือมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในกลุ่มประเทศภาคี (อาเซียนและเกาหลี) ไม่น้อยกว่า 40% ของราคา F.O.B.” (Change to Heading 61.03 from any other Chapter, provided that the good is both cut and sewn in the territory of any Party; or A regional value content of not less than 40 percent of the FOB value of the good)

 

บริษัทฯ มีขั้นตอนการผลิต รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ และกำไรต่อหน่วย ดังนี้

 

รายละเอียดการใช้วัตถุดิบ/ชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่อ 1 หน่วย

นำเข้าผ้าถักที่ทำด้วย 52%Polyester และ 42% Cottonหน้ากว้าง 125 เซนติเมตร (พิกัดฯ 60063290) ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศเกาหลีภายใต้ความตกลงฯ AKFTA และกระดุม (พิกัดฯ 96062900) นำเข้าจากจีน โดยเสื้อ 1 ตัวใช้ผ้าผืนในการผลิตจำนวน 0.5 เมตร และใช้กระดุม จำนวน 8 เม็ด

 

ขั้นตอนการผลิต

จัดเตรียมผ้าผืน ตรวจเช็ค และรอตัดตาม Pattern หลังจากนั้นก็ดำเนินการตัดชิ้นส่วนต่างๆ ตามแบบ Patternและเย็บแต่ละส่วนแล้วนำส่วนงานที่เย็บเสร็จแล้วมาประกบกันเป็นชิ้นงานเสื้อผ้า และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพหลังการเย็บ/เก็บงานส่วนที่เหลือเย็บติดกระดุมรีดด้วยเครื่องระบบไอน้ำ ตรวจสอบหลังการรีด จัดเรียงสินค้านำบรรจุใส่ถุงพลาสติก บรรจุใส่กล่อง และรอการส่งออก

 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าต่อ 1 หน่วยประกอบด้วย ค่าผ้าผืน มูลค่า 3.8 เหรียญสหรัฐฯ

ค่ากระดุม มูลค่า 1.0 เหรียญสหรัฐฯ ค่าขนส่งไปท่าเรือ/พรมแดน 0.50 เหรียญสหรัฐฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.30 เหรียญสหรัฐฯ


กำไรสินค้าต่อ1หน่วยเท่ากับ 0.50 เหรียญสหรัฐฯ


การคำนวณอัตราส่วนต้นทุนการผลิตในประเทศต่อราคาสินค้า F.O.B.

1. มูลค่ารวมของวัสดุนำเข้า 1.00 เหรียญสหรัฐฯ

2. มูลค่ารวมของวัสดุในประเทศ 3.80 เหรียญสหรัฐฯ

3. ต้นทุนการผลิตอื่นๆ 3.00 เหรียญสหรัฐฯ

4. กำไรสินค้าต่อ 1 หน่วย 0.50 เหรียญสหรัฐฯ

5. ราคาสินค้าหน้าโรงงาน (1+2+3+4) 8.30 เหรียญสหรัฐฯ

6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังท่าเรือ/พรมแดน 0.50 เหรียญสหรัฐฯ

7. ราคาสินค้า F.O.B (5+6) 8.80 เหรียญสหรัฐฯ

8. อัตราส่วนของวัตถุดิบนำเข้า/ราคาหน้าโรงงาน 12.05%

9. อัตราส่วนของวัตถุดิบนำเข้า/ราคา F.O.B. 11.36%

10. อัตราส่วนของต้นทุนการผลิตในประเทศ/ราคาหน้าโรงงาน 87.9%

11. อัตราส่วนของต้นทุนการผลิตในประเทศ/ราคา F.O.B 88.64%

 

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติด้านถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้า Men’s Knitted Jackets (Polyester/Cotton) พิกัดฯ 610333 โดยการคำนวณหาอัตราส่วนต้นทุนการผลิตในประเทศ/ราคา F.O.B. แล้วพบว่าสินค้าดังกล่าวมีสัดส่วนของวัตถุดิบที่มีถิ่นกำเนิดภายในประเทศร้อยละ 88.64 ของราคา F.O.B. ดังนั้น จึงคุณสมบัติถูกต้องตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้ความตกลงฯ AKFTA ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อไปขอรับสิทธิในการลดหย่อน/ยกเว้นภาษีภายใต้ความตกลง AKFTA ณ ประเทศเกาหลีได้

 

หมายเหตุ: สำหรับความตกลงฯ ไทย – นิวซีแลนด์ซึ่งไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อนำไปประกอบการขอยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีนำเข้า ดังนั้น ผู้ส่งออกจึงไม่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อนำไปประกอบการนำเข้าภายใต้ความตกลงฯ ไทย – นิวซีแลนด์ โดยผู้ส่งออกสามารถรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าได้ด้วยตนเอง)

 

พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ