Switch to: uk
27 May 2017 08:28AM

ยกเครื่อง 11 สถาบันกระทรวงอุตฯ

11 May 16 ,  prachachat
  • 0
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนึ่งในสถาบันเครือข่าย
จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนึ่งในสถาบันเครือข่ายควรปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันพัฒนาออกแบบและแฟชั่น

 

กระทรวงอุตสาหกรรมแม่งานสำคัญ ได้เริ่มปรับโครงสร้างภายในจัดตั้งทีม “Spring Board” โดยมี CEO ระดับบิ๊กเป็นผู้ชี้นำเพื่อกำหนดบทบาทของ 11 สถาบันเครือข่าย ให้สอดรับกับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น หลังจากที่รัฐบาลมอบหมายภารกิจให้แต่ละกระทรวงรับผิดชอบกับโจทย์ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

Arthit

 

“อาทิตย์ วุฒิคะโร” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงการปฏิรูปโครงสร้างสถาบันให้เป็นโมเดล “Thailand Spring Board” ว่า กระทรวงฯ ได้เริ่มปรับทีละจุดเพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐ อาทิ สถาบันเครือข่ายที่เกิดจาก “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมกำกับดูแล เดิมมีเป้าหมายเพื่อดำเนินการทางอ้อมในการผลักดันอุตสาหกรรม แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก สังคม การเมือง และคู่แข่งที่พัฒนาเร็วกว่านโยบายรัฐต้องก้าวกระโดดให้สูงกว่าเดิม เพื่อให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น ไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ตัวไหนมีโอกาสก็ต่อยอดจากอุตสาหกรรมเก่า (S-curve) และต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) ไปพร้อมกัน จึงเป็นที่มาของการกำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย


ดังนั้น โครงสร้างของกระทรวงจากเดิมที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไม่มีความยืดหยุ่น จำเป็นต้องปรับโครงสร้างในระยะแรกก่อน เริ่มจาก 11 สถาบันเครือข่ายจะต้องเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย สอดรับกับนโยบายทั้งเรื่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและคลัสเตอร์ โดยมีเอกชนมาเป็นส่วนร่วม จึงตั้งคณะทำงานชุด (Spring Board) ขึ้น

เริ่มต้นจะปรับสถาบันรายสาขา

 

ในระยะเริ่มต้นจะเป็นการปรับสถาบันรายสาขาก่อน เป็นการรวมบางสถาบันเข้าด้วยกัน คือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอควรเปลี่ยนเป็นสถาบันแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ บทบาทการทำงานจะเพิ่มน้ำหนักไปเรื่องการส่งเสริมพัฒนาด้านแฟชั่นระดับปลายน้ำมากขึ้นบุคลากรจำเป็นต้องมีนักออกแบบดีไซเนอร์เข้าไปเป็นหนึ่งในผู้บริหารสถาบัน จากที่ในอดีตเน้นพัฒนาเทคโนโลยีระดับต้นน้ำและกลางน้ำมีเพียงนักวิชาการ เมื่อได้โจทย์ไปแล้วต่อไปต้องวางรูปแบบโครงสร้างสถาบันใหม่ วางตัวบุคลากร หน่วยงานที่จะขับเคลื่อน เชื่อมโยงเพื่อเสนอแนะแนวทางยุทธศาสตร์ให้กระทรวงทราบส่วนสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ที่ผ่านมาเป็นองค์กรชี้นำทุกส่วนภาคการค้า บริการภาครัฐบาล เน้นการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

 

ฝึกอบรม วิจัย รณรงค์ส่งเสริม ต่อไปจะเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอิสระรับนโยบายจากรัฐ เพื่อเร่งผลักดันเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของทั้งประเทศ ลดการใช้งบประมาณที่ซ้ำซ้อน มีรายได้ด้วยตนเองด้วยการสร้างโมเดลชี้นำยุทธศาสตร์ให้เอกชนและหน่วยงานรัฐ และใช้เครื่องมือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มากระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายเล็กเดินเข้าสู่การยกระดับพัฒนา เพราะในอดีตที่ผ่านมามีภาคอุตสาหกรรมรายใหญ่ ๆ เท่านั้นที่สนใจ โจทย์คือเราจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดการยอมรับให้เป็นที่สนใจมากกว่านี้

 

ด้านสถาบัน ISO จะต้องทำให้ส่วนที่จะไปสร้างแนะนำระบบการวางมาตรฐานพัฒนาให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งองค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ที่เรามีปัญหา ไม่ว่าจะเป็น ICAO เรื่องประมง IUU มันเป็นระบบการกำกับดูแลโดยใช้หลักการมาตรฐานทั้งนั้น อย่างระบบมาตรฐานอากาศยาน ความปลอดภัยสนามบิน ในเรื่องเดินเรือ การทำประมงที่โปร่งใสไม่ใช้แรงงาน เพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้ต่อไปอะไรที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็จะเกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้า ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ ที่กำกับดูแลเรื่องเหล่านี้ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบของมาตรฐานมากขึ้น เช่น กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม