Switch to: uk
27 May 2017 08:29AM

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม การรวมกลุ่มสร้างฐานที่มั่นคง

03 May 16 ,  posttoday
  • 0
อุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ภาพที่เห็นได้ชัดเจนจากผลของการสนับสนุนส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยที่เรียกว่า Eastern Seaboard ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

อุตสาหกรรมไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนของภาครัฐและเอกชน ภาพที่เห็นได้ชัดเจนจากผลของการสนับสนุนส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาล คือการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยที่เรียกว่า Eastern Seaboard ซึ่งถือเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

 

ClusterIndustry

 

ก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล มีการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศจากการลงทุนของต่างชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและจีดีพีของประเทศในช่วงที่ผ่านมา

 

นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้งในช่วงปี 2540 วิกฤติการเงินของสหรัฐในปี 2551 และล่าสุดวิกฤติราคาน้ำมันตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ไปทั่วโลก การขับเคลื่อนของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมเริ่มถดถอย

 

ดังนั้นเพื่อให้อุตสาหกรรมของประเทศกลับมาแข่งขันได้อีกครั้ง รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะยกระดับโครงสร้างและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และผลักดันให้ก้าวสู่การผลิตที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มีการวิจัยและพัฒนา มีการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต และส่งเสริมการบูรณาการของอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการร่วมมือของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาครัฐและเอกชน ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์

 

ClusterIndustry1

 

มาตรการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ของบีโอไอ ได้แบ่งคลัสเตอร์เป้าหมายออกเป็น 2 รูปแบบ คือ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ สำหรับ Super Cluster จะเป็นการรวมกลุ่มของกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่

1) คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน

2) คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม

3) คลัสเตอร์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4) คลัสเตอร์ดิจิทัล

5) เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation)

6) การแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

7) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์

8) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน

โดยกำหนดจังหวัดเป้าหมายของแต่ละคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะ

 

ส่วนคลัสเตอร์เป้าหมายอื่น ๆ ได้แก่

1) คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป โดยมีพื้นที่เป้าหมายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)

ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด ยาง)

ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง)

ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)

2) คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ ได้แก่ เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์ ด้ายหรือผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกายและเคหะสิ่งทอ กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

 

นอกจากนี้ บีโอไอยังให้ส่งเสริมแก่กิจการสนับสนุนที่จะช่วยพัฒนาคลัสเตอร์ให้มีความเข้มแข็งอีกกว่า 10 ประเภทกิจการ อาทิ กิจการขนส่งสินค้าสำหรับเรือบรรทุกสินค้า กิจการสนามบินพาณิชย์ กิจการขนส่งทางราง กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย กิจการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ซึ่งจะต้องตั้งสถานประกอบการในพื้นที่คลัสเตอร์เป้าหมาย

 

สิทธิประโยชน์ที่สำคัญสำหรับการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

 

ClusterIndustry2

 

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและยกระดับการใช้เทคโนโลยี จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์จะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์นั้นๆ

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจต้องยื่นขอรับการส่งเสริมลงทุนภายในสิ้นปี 2559 และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี 2560 ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็น

 

บีโอไอจะเป็นผู้พิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสม

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.boi.go.th/upload/content/10_2558_12883.pdf และ http://www.boi.go.th/upload/content/7_2559_29333.pdf

โทร 0 2553 8111

Website : www.boi.go.th

E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it