Switch to: uk
29 June 2017 06:30AM

จีนจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อลดมลพิษในนครปักกิ่ง

18 Aug 14 ,  yarnsandfibers.com
  • 0
กระทรวงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม (The Ministry of Environmental Protection) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงว่าดัชนีมลพิษในอากาศ (PM2.5) ในกรุงปักกิ่งลดลงร้อยละ11.2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2014 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่ไมโครแกรมในระดับ 91.6 ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น รัฐบาลปักกิ่งจึงได้ประกาศรายการจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายประเภทภายใต้แผนการควบคุมสภาพแวดล้อมและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนามณฑลใกล้เคียง (Hebeic และTianjin) ในเชิงบูรณาการ

กระทรวงอนุรักษ์สภาพแวดล้อม (The Ministry of Environmental Protection) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนแถลงว่าดัชนีมลพิษในอากาศ (PM2.5) ในกรุงปักกิ่งลดลงร้อยละ11.2 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2014 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน แต่ไมโครแกรมในระดับ 91.6 ยังจัดอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้น รัฐบาลปักกิ่งจึงได้ประกาศรายการจำกัดการขยายตัวของอุตสาหกรรมหลายประเภทภายใต้แผนการควบคุมสภาพแวดล้อมและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนามณฑลใกล้เคียง (Hebeic และTianjin) ในเชิงบูรณาการ

 

รัฐบาลจีนมีนโยบายที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบกรุงปักกิ่งให้เป็น super-region โดยการโยกย้ายโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ปรับปรุงระบบขนส่ง กำจัดระบบการบริหารงานที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่และกำหนดมาตรฐานหนึ่งเดียวสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 

อนึ่ง เนื่องจากกรุงปักกิ่งมีบทบาทหน้าที่หลากหลาย และเศรษฐกิจที่ใหญ่โตมากเกินควร ทำให้เกิด ปัญหาพลเมืองล้นกรุง การจราจรแออัด มลพิษทางอากาศและขาดแคลนทรัพยากรน้ำ รัฐบาลจีนจึงมีนโยบบายที่จะโยกย้ายหน่วยงานราชการซึ่งไม่มีความสำคัญ รวมทั้งประชากรประมาณ 5 ล้านคนออกไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในนคร Hebei