Switch to: uk
23 June 2017 21:40PM

“Logistics Excellence Training 2011” เพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

24 Aug 11 ,  กองบรรณาธิการ
  • 0

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดงาน “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์” และ “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ส่งออก” ใน 5 จังหวัดศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ใน 4 ภูมิภาค เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจอย่างได้ผล

 

ปัจจุบันการแข่งขันในโลกธุรกิจทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยเฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะเกิดขึ้น ในปี 2558 จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย เพราะไม่เพียงเป็นการเปิดเสรีการค้าเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการค้าบริการ การเปิดเสรีการลงทุน ซึ่งจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและเงินทุนอย่างเสรี อันจะเอื้อให้ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกลายเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” (A Single Market and Production Base) จึงจำเป็นที่ไทยต้องเร่งปรับตัวรับมือกับการแข่งขันดังกล่าว เช่น จากที่เคยเน้นจุดขายที่ผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารอาจต้องเฟ้นหาแนวคิดหรือกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดข้อได้เปรียบ เช่น การได้รับยกเว้นภาษี การลดต้นทุน หรือการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับเทรนด์หรือกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีนโลจิสติกส์ ความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกค้าในอนาคตให้ความสำคัญ

 

หลักสูตรสัมมนา “Logistics Excellence Training 2011” ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบว่าจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างไร โดยครอบคลุมหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ส่งออกและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ การนำเอาแนวคิดด้านโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานระดับต่างๆ ตลอดทั้งซัพพลายเชน กรีนโลจิสติกส์และพลังงานทางเลือก การทำธุรกิจผ่าน Beer Game Workshop และการวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง (SWOT) เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้ และความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านหลักสูตรการสัมมนาที่เข้มข้นด้วยเนื้อหา จากการบรรยายโดยวิทยากรระดับคุณภาพ อาทิ ดร.วิทยา สุหฤทดำรง, รศ.(พิเศษ)ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, ดร.ภวัต  ตั้งตรงจิตร, ดร. วิชัย รุ่งเรืองอนันต์, อ.ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์, ผศ.ดร.เผ่าภัค ศิริสุข, ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ และทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

งานสัมมนา“Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์” และ “Logistics Excellence Training 2011 สำหรับผู้ส่งออก” จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจะหมุนเวียนไปจัดใน  5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และสงขลา โดยมีกำหนดการดังนี้

 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์
ผู้ส่งออก

กรุงเทพฯ

 

24 – 26 สิงหาคม 2554

โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

25 – 27 สิงหาคม 2554

โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ

ชลบุรี

 

31 – 2 กันยายน 2554

โรงแรมเอ-วัน พัทยา บีช รีสอร์ท

1 – 3 กันยายน 2554

โรงแรมเอ-วัน พัทยา บีช รีสอร์ท

เชียงใหม่

 

14 – 16 กันยายน 2554

โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

15 – 17 กันยายน 2554

โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

สงขลา

 

28  – 30 กันยายน 2554

โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่

29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554

โรงแรมลี การ์เด้นส์ พลาซ่า หาดใหญ่

นครราชสีมา

 

12 – 14 ตุลาคม 2554

โรงแรมสีมาธานี

13 – 15 ตุลาคม 2554

โรงแรมสีมาธานี


ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสองกลุ่มจะได้รับประโยชน์จากงานสัมมนา โดยในส่วนของผู้ให้บริการ จะได้พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ สามารถนำหลักการที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหา และลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของผู้ส่งออกก็จะได้เรียนรู้แนวโน้มการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เทคนิคการดำเนินธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์โลจิสติกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการระหว่างลูกค้า ผู้ผลิต และผู้นำเข้า พร้อมรับการมาถึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสองกลุ่มยังจะมีโอกาสพบปะสังสรรค์ และดูงานร่วมกันเมื่อจบงานสัมมนาแต่ละครั้ง ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มและต่อยอดเครือข่ายเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน อีกทั้งผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสองโครงการจะได้โอกาสพูดคุยกันเพื่อศึกษาถึงปัญหาและความต้องการของอีกฝ่าย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาการให้บริการในองค์กรของตนอย่างมีประสิทธิผล

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณจินดาพร โทร. 02 718 8950 ต่อ 204 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมส่งเสริมการส่งออก โทร. 1169 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.tradelogistics.go.th