Switch to: uk
23 June 2017 21:41PM

เผยกระบวนการใหม่ในการกำจัดเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

08 Nov 11 ,  สวทช.
  • 0

งานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอกของ Land University ประเทศสวีเดน นำเสนอกระบวนการกำจัดสารเคมีอันตรายและทำให้น้ำทิ้งจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอมีความสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้กระบวนการทางชีวภาพและทางเคมีร่วมกัน กล่าวคือ ในกระบวนการทางชีวภาพจะใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายสีย้อมในน้ำทิ้ง ซึ่งขั้นตอนทางชีวภาพนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้น้ำสะอาดขึ้น จากนั้นจะใช้กระบวนการทางเคมีคือสารประกอบของธาตุเหล็กและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณเพียงเล็กน้อยร่วมกับการใช้แสงอัลตราไวโอเลต (UV) เพื่อสลายโมเลกุลของสีย้อมที่มีโครงสร้างซับซ้อน

 

หลักในการผสมผสานกระบวนการทางชีวภาพและทางเคมีเพื่อกำจัดสารเคมีตกค้างในน้ำทิ้งมีการทำมาก่อนหน้าแล้วแต่ได้ผลน้อยมาก ทำให้มีสารเคมีจำนวนมากตกค้างในน้ำทิ้งที่ออกจากโรงงงานอุตสาหกรรม กระบวนการกำจัดสารเคมีวิธีใหม่ที่นำเสนอโดยมหาวิทยาลัย Land University นี้จึงเป็นแนวทางเลือกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดสารเคมีตกค้างในน้ำทิ้งซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้

 

ขณะนี้กลุ่มนักวิจัยได้ขยายการศึกษาในระดับอุตสาหกรรมที่มีปริมาณน้ำมากขึ้น และทำการศึกษาการนำแสงในช่วงปกติ (visible) จากดวงอาทิตย์มาใช้ในขั้นตอนทางเคมีแทนการใช้แสง UV