Switch to: uk
30 May 2017 11:41AM

‘คอตตอนยูเอสเอ’เล็งสยายปีกเสื้อผ้าไทย

08 Mar 07 ,  โพสต์ทูเดย์
  • 0
 

- คอตตอน ยูเอสเอ เท 20 ล้านบาท เดินหน้าสร้างแบรนด์แกร่งในตลาดอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผนึกเจ้าของ

ไลเซนซี หวังแปะแบรนด์สินค้าเพิ่มขึ้น ทะลุกว่า 8 ล้านชิ้นสิ้นปี

 

 

นายไกรภพ แพ่งสภา ตัวแทนบริษัท คอตตอน ยูเอสเอ ประเทศไทย ผู้ทำตลาดผลิตภัณฑ์เส้นใยฝ้ายนำ

เข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้แบรนด์ "คอตตอน ยูเอสเอ" เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทใช้งบราว 20 ล้าน

บาท สำหรับการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดตราสินค้า คอตตอน ยูเอสเอ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่าน

มา หลังบริษัทได้รับอนุมัติงบการทำตลาดเป็นปีแรกราว 15 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ บริษัทจะชูกลยุทธ์การทำตลาดพร้อมสร้างแบรนด์ไปพร้อมกับเจ้าของสินค้ากลุ่มสิ่งทอและโรงงาน

ต่างๆ มากขึ้น พร้อมรุกเข้าไปยังกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ กลุ่มต้นน้ำโรงงานการผลิต ด้วยการจัดกิจกรรมทาง

การตลาด เช่น สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ใช้ผ้าฝ้ายแบรนด์ คอตตอน ยูเอสเอ ซึ่งเป็นการให้

บริการที่ใช้แบรนด์คอตตอน ยูเอสเอ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามีการนำเข้าผ้าฝ้ายแบรนด์ดังกล่าว

เพิ่มขึ้นโดยทางอ้อมด้วย

 

ทั้งนี้ จากการเริ่มทำตลาดในปี 2549 อย่างจริงจัง ส่งผลให้มีผู้ผลิตเสื้อผ้า แบรนด์เนมหลายกลุ่มที่เข้ามา

ร่วมเป็น ไลเซนซี ของคอตตอน ยูเอสเอ เช่น เสื้อผ้าจากกลุ่มเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำนวน 7 แบรนด์

เสื้อผ้าเด็ก จากกลุ่ม ไอ.ซี.ซี. จำนวน 1 แบรนด์ และเสื้อผ้าจากกลุ่มเอฟคิวแอนด์แอล (FQ&L) จำนวน 6

แบรนด์ จากปัจจุบันที่มีผู้ผลิตเสื้อผ้า เป็นไลเซนซีจำนวน 13 แบรนด์ และใน ปี 2550 แบรนด์ คอตตอน ยู

เอสเอ ตั้งเป้าจะมีผู้ผลิตสินค้าที่ติดป้ายคอตตอน ยูเอสเอ เพิ่มขึ้นประมาณ 30% จากปัจจุบัน หรือกว่า 8

ล้านชิ้น จากปัจจุบันมีสินค้า ติดป้ายดังกล่าวประมาณ 5.2 ล้านชิ้น

 

นอกจากนี้ ยังจะสร้างแบรนด์คอตตอน ยูเอสเอ ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อให้เกิดการจดจำแบ

รนด์ได้มากขึ้น คิดเป็นสัดส่วน 50-70% ภายในระยะ เวลา 5 ปี เทียบเท่ากับประเทศฟิลิปินส์ ที่ผู้บริโภครู้

จักแบรนด์ดังกล่าวกว่า 90% และญี่ปุ่น 70% (จากการทำตลาดมาประมาณ 40 ปีแล้ว) ขณะที่ในประเทศ

ไทยมีลูกค้าที่รู้จักแบรนด์คอตตอน ยูเอสเอ ประมาณ 21% เท่านั้น ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทจึงมีแผนที่จะทำ

ตลาดและการประชาสัมพันธ์แบรนด์มากขึ้น หลังจากที่ ปี 2549 เริ่มมีการประชาสัมพันธ์แบรนด์เป็นปีแรก