Switch to: uk
28 June 2017 13:22PM

โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs สิ่งทอเพื่อรองรับ AEC

14 Sep 11 ,  White Paper
  • 0
  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการ “เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ SMEs ภาคการผลิตเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)” จัดทำ “Focus Group Discussion” เพื่อรวบรวมผลกระทบของผู้ประกอบการทั้งในด้านบวกและด้านลบ โอกาสความท้าทายด้านต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวต่อภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน