Switch to: uk
30 May 2017 01:04AM

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

10 Jul 10 ,  Pattarachut T.
  • 0

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ EXIM BANK” ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2553

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
อายุไม่เกิน 58 ปีในวันสมัคร
มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นอย่างดี
เคยทำงานในสถาบันทางการเงินมาไม่น้อยกว่า 10 ปี
มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ เคยอยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 1 ระดับถัดจากผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรอย่างน้อย 3 ปี
(องค์กรดังกล่าวต้องมีสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง)
มีความรู้ความสามารถในการทำงานด้านแก้ไขและปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีมาก
มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ส่วนเลขานุการ สำนักบริหาร EXIM BANK
ชั้น 18 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2617 2111 ต่อ 1130, 0 2617 2037
หรือดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.exim.go.th
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด ใส่ซองปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ตามที่อยู่ข้างต้น