Switch to: uk
30 May 2017 11:39AM
Items filtered by date: Saturday, 13 May 2017
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอรุ่น 29 (TPM 29)

  13 May 17 ,  Seminar

   

  English Version

   

  “หลักสูตรผู้บริหารอุตสาหกรรมสิ่งทอ รุ่นที่ 29″ เป็นการจัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ทั้งที่มีประสบการณ์มากและน้อย ให้เข้าใจพื้นฐานและเสริมความรู้ ในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

  13

  May.