Switch to: uk
27 May 2017 08:25AM

OKMD จับมือ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เปิด“ศูนย์ต้นคิด” ดันผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายออกสู่ตลาดโลก

26 Sep 12 ,  TTIS Textile Digest
  • 0

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ มูลนิธิมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (SHARE) จัดงานเปิดตัว “ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย” ให้บริการปรึกษา พร้อมแนะนำการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อยอดความสามารถในการทำธุรกิจ โดยมี ดร.นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด

 

OKMD_001

 

ดร. นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้าไทย พร้อมปรับปรุงมาตรการการส่งเสริมการลงทุนให้ครอบคลุมการให้สิทธิประโยชน์แก่ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม พัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างโอกาสใหม่ในการหารายได้ การผลิตสินค้าและบริการอันเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในตลาดโลก สำหรับการจัดตั้งโครงการศูนย์ต้นคิดที่ตอบสนองต่อนโยบายด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรู้จักสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ถ้าทุกภาคส่วนร่วมมือกันส่งเสริม สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยอย่างเป็นกระบวนการเดียวกัน เชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย จะถูกขับเคลื่อนไปในทิศทางที่พัฒนาอย่างถูกต้องด้วยการสร้างความคิดและความรู้อย่างรอบด้านผ่านกระบวนการเรียนรู้จากศูนย์ต้นคิด เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการช่วยผลักดันให้ผู้ประกอบการธุรกิจและผลิตภัณฑ์แฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มของไทยมีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มในเชิงความคิดและการตลาด นำไปสู่การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”

 

OKMD_0011

จากซ้าย คุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย,ดร. นลินี ทวีสิน รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, คุณปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), คุณสุกิจ คงปิยาจารย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

 

นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  “สืบเนื่องจากการศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการรายเล็ก และทำความเข้าใจแนวทางการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในบริบทของผู้ประกอบการรายเล็กพบว่า ผู้ประกอบการขนาดเล็กตั้งแต่ OTOP วิสาหกิจชุมชน ตลอดจน SMEs ไม่มีกำลังพอที่จะลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีอุปสรรค์ในการแสวงหาองค์ความรู้และการขึ้นต้นแบบเพื่อทดสอบก่อนการผลิต เข้าถึงข้อมูลตลาดได้น้อย เพื่อให้ลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการ เพิ่มความสามารถในการสร้างสรรค์งานด้วยตนเองอย่างรอบด้าน จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์ต้นคิด” ขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และธุรกิจ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและผู้ผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ ทำให้ลดต้นทุนการออกแบบการขึ้นต้นแบบ ลดเวลา และต้นทุนการผลิตต่อหน่วยให้แก่ผู้ประกอบการ เพิ่มเติมความรู้ในสาขาที่จำเป็น บูรณาการวิทยาการหลายแขนงเข้าด้วยกัน มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยจุดประกายความคิดและวางรากฐานความรู้อย่างรอบด้านในการสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ผ่านการสนับสนุนของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง  มีแหล่งข้อมูลเชิงลึก และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการพัฒนาต้นแบบ เปิดช่องทางให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายธุรกิจขนาดใหญ่ เข้าถึงบริการของหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องจนสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน”

 

OKMD_002

 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่นที่ดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย เป็นอุตสาหกรรมแรกที่ OKMD ให้ความสำคัญ นอกจากนี้ OKMD ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการตั้ง”ศูนย์ต้นคิด”สำหรับสินค้าหัตถกรรมและการออกแบบ ศูนย์ด้านอาหารการกิน และศูนย์ด้านท่องเที่ยวและสุขภาพ ที่จะดำเนินการในปี 2556

 

นายสุชาติ จันทรานาคราช ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย กล่าวว่า “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดโลกได้  โดยมุ่งเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ต้นคิด” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เป้าหมายของศูนย์ต้นคิดมุ่งเน้นที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยผ่านกระบวนการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์ การขึ้นต้นแบบ การลดเวลาและต้นทุนการผลิต โดยการให้คำปรึกษาแนะแนวทางแก่ผู้ประกอบการ จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภาคปฏิบัติ 7 ขั้นตอน การพัฒนาทักษะภาคปฏิบัติจากพื้นที่ปฏิบัติการ 4 โซน ของศูนย์ฯ ที่มีองค์ความรู้หลากหลาย เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนได้มาเป็น “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ที่จะนำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้า สามารถสนองตอบตรงตามความต้องการของตลาด ทั้งนี้ศูนย์ฯ ยังมุ่งเน้นการจัดการและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้ผู้ประกอบการเรียนรู้ เข้าใจ ทำเป็น ทำเองได้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาให้ตนเองแข็งแรงอย่างยั่งยืน

 

OKMD_006

 

OKMD_0012

โซนที่ 1 ห้ององค์ความรู้แฟชั่น (Fashion Resources)

 

OKMD_007


OKMD_0010

OKMD_003

โซนที่ 2 ห้องการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม(Design & Product Engineering)

 

“ศูนย์ต้นคิด เปิดให้บริการ 4 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ห้ององค์ความรู้แฟชั่น (Fashion Resources) ให้บริการวิจัยและเผยแพร่แนวโน้มแฟชั่น สี และวัสดุ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ธุรกิจแฟชั่น ห้องสมุดแฟชั่น และศูนย์ข้อมูลความรู้ ห้องสมุดวัสดุตกแต่งและการจัดแสดงตัวอย่างวัสดุและวัสดุตกแต่ง  โซนที่ 2 ห้องการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรม(Design & Product Engineering) ให้บริการการวิเคราะห์แนวความคิด การขายและการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างแพทเทิร์น และฟิตติ้ง การทำตัวอย่างใหม่ และการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม  โซนที่ 3 ห้องการทดสอบ (Testing Lab) ให้บริการการทดสอบวัตถุดิบ การทดสอบสินค้าเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูป การทดสอบคุณสมบัติพิเศษต่างๆ และโซนที่ 4 ห้องการออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าและสตูดิโอแฟชั่น (Visual Merchandising & Studio) โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ความคิดสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ ด้านแฟชั่น เทรนด์ และการออกแบบแฟชั่น และด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค คอยสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านการให้คำปรึกษา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์ความคิดต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และสามารถแข่งขันเทียบชั้นสินค้าของภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ได้” นายสุชาติ กล่าว

 

OKMD_0013

 

OKMD_0014

โซนที่ 3 ห้องการทดสอบ (Testing Lab)

 

OKMD_008

โซนที่ 4 ห้องการออกแบบเพื่อจัดแสดงสินค้าและสตูดิโอแฟชั่น (Visual Merchandising & Studio)

 

OKMD_004

 

OKMD_005

ผลงานจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

อย่างไรก็ตาม “ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าใจการออกแบบตลอดกระบวนการ จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำความรู้ไปขยายผล สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง พร้อมเปิดรับผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ก้าวสู่ตลาดการแข่งขัน ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs ผู้ประกอบการรายย่อย และบุคคลทั่วไปที่ดำเนินธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ต้นคิด กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โทร. 02-681-2559 หรือเว็บไซต์ www.share-apparel.org