Switch to: uk
23 June 2017 21:39PM

อุตสาหกรรมผ้าทอในตลาดโลกฟื้นตัว

20 Jun 12 ,  อุษา แสงวัฒนาโรจน์
  • 0

ปี 2554 ยอดขายเครื่องจักรสิ่งทอจากผู้ผลิตทั่วโลก พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยจีนได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

 

TTIS Textile Digest ฉบับนี้ ขอนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตผ้าทอในตลาดโลก ประกอบด้วยข้อมูลที่แสดงปริมาณการสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยและปริมาณผ้าในตลาดโลกในช่วงปีที่ผ่านมา รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตผ้าทอ

 

73_th_1_001

 

ยอดสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยพุ่ง

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ITMF (International Textile Manufacturers Federation)ได้เปิดเผยข้อมูลทางสถิติแสดงยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรสิ่งทอในตลาดโลกในรอบหลายปีที่ผ่านมาดังนี้ยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรสิ่งทอในระหว่างปี ค.ศ.2008-2009มีปริมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจและทางการเงินในตลาดโลก แต่เมื่อถึงปี ค.ศ.2010 ยอดการสั่งซื้อเครื่องจักรสิ่งทอกลับเพิ่มขึ้นและเพิ่มมากขึ้นอีกในปี ค.ศ.2011 ทั้งนี้เป็นผลมาจากการกระเตื้องขึ้นของเศรษฐกิจโลกรวมถึงการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนของประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะในประเทศจีน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรมศุลกากรของประเทศจีนที่แสดงให้เห็นว่า ตลาดการค้าเครื่องจักรสิ่งทอในประเทศจีนมีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 25.6 ต่อปี โดยพบว่าในปี ค.ศ.2011 ตลาดเครื่องจักรสิ่งทอในจีนมีมูลค่าถึง7.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งการส่งออกเครื่องจักรสิ่งทอของจีนมีมูลค่า 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าเครื่องจักรสิ่งทอมีมูลค่า 5.36 พันล้านเหรียญสหรัฐ

 

ในส่วนของเครื่องจักรทอผ้าแบบไร้กระสวยมียอดการสั่งซื้อทั้งสิ้น153,750 เครื่องในปี ค.ศ.2011หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปี ค.ศ.2010(107,000 เครื่อง)โดยที่ยอดการสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยแบบwater-jet ในปี ค.ศ.2011มีปริมาณถึง113,000 เครื่องซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 54(ปี ค.ศ.2010 มียอด 73,250 เครื่อง)ยอดการสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยแบบrapier/projectile ก็เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 เป็น 19,250 เครื่อง(เพิ่มจาก 16,000 เครื่องในปี ค.ศ.2010) และยอดการสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยแบบair-jet เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เป็น 21,500 เครื่อง (เพิ่มจาก 17,750 เครื่องในปี ค.ศ.2010)โดยที่ยอดการสั่งซื้อเครื่องทอผ้าไร้กระสวยปริมาณ 148,500 เครื่องหรือร้อยละ 96ถูกส่งไปประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งในปี ค.ศ.2011ประเทศจีนสั่งซื้อมากที่สุดถึง 128,100 เครื่องหรือร้อยละ 83โดย 106,000 เครื่องของจีนเป็นแบบwater-jet,13,900 เครื่องเป็นแบบair-jet และ 8,250 เครื่องเป็นแบบrapier/projectileประเทศที่มียอดการสั่งซื้ออันดับ 2 คือ อินเดีย(9,100 เครื่องหรือร้อยละ 6) ตามมาด้วยประเทศอินโดนีเซีย (2,900 เครื่องหรือร้อยละ 1.9) และประเทศเกาหลี (2,500 เครื่องหรือร้อยละ 1.6)

 

ปริมาณการผลิตผ้าและสต็อกผ้าในตลาดโลก

รายงานของ ITMF แสดงให้เห็นว่า ไตรมาสแรกของปี ค.ศ.2011 การผลิตผ้าทั้งหมดในตลาดโลกมีปริมาณลดลงร้อยละ 11.8เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในไตรมาสก่อนหน้านี้ (เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี ค.ศ.2010)แต่ในไตรมาสที่สองการผลิตผ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4จากไตรมาสก่อนหน้านี้ (ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี ค.ศ.2010)เช่นเดียวกันในไตรมาสที่สามการผลิตผ้าก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 5.9จากไตรมาสก่อนหน้านี้ (ลดลงร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สามของปี ค.ศ.2010)และในไตรมาสสุดท้ายของปี ค.ศ.2011 การผลิตผ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคือร้อยละ 0.7จากไตรมาสก่อนหน้านี้ (ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สุดท้ายของปี ค.ศ.2010)

 

สำหรับปริมาณสต็อกผ้าในตลาดโลกพบว่าในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ.2011 มีปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้ไตรมาสที่สองปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 และในไตรมาสสุดท้ายปริมาณสต็อกเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5ซึ่งเมื่อคิดปริมาณสต็อกผ้าในตลาดโลกในรอบปี ค.ศ.2011 ที่ผ่านมานี้จะพบว่า มีปริมาณเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 16.1 จากปริมาณสต็อกผ้าในปี ค.ศ.2010

 

อุตสาหกรรมการผลิตผ้าทอชนิดหนึ่งที่นับวันจะมีความสำคัญมากขึ้นในตลาดโลก นั่นก็คือ อุตสาหกรรมการผลิตผ้าเดนิม ซึ่งประเทศผู้ผลิตผ้าเดนิมรายใหญ่ของโลก 5 รายประกอบด้วย ประเทศจีน บราซิล ตุรกี สหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบอียูโดยประเทศจีนมีกำลังการผลิตผ้าเดนิมราว 2.5-3 พันล้านเมตรต่อปี ในขณะที่ประเทศอินเดียมีกำลังการผลิตผ้าเดนิมราว 650-750 ล้านเมตรต่อปี ปัจจุบันประเทศอินเดียมีนโยบายขยายตลาดผ้าเดนิมในประเทศให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมประเทศทั้ง 5 รายนี้โดยตั้งเป้าตลาดไว้ที่ปริมาณ1 พันล้านเมตรต่อปีภายในปี ค.ศ.2015อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมผ้าเดนิมในประเทศอินเดียในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดจากปัญหาการนำเข้าผ้าเดนิมจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีน บังคลาเทศ บราซิล อินโดนีเซีย ตุรกี ปากีสถาน รวมทั้งประเทศไทยด้วย

 

มูลค่าของตลาดผ้ากรอง

ผ้ากรองหรือถุงกรองที่บรรจุในอุปกรณ์หรือเครื่องกรองสำหรับใช้กรองสิ่งเจือปนหรืออนุภาคเล็กๆ มักผลิตมาจากผ้าทอหรือผ้าสักหลาดซึ่งในปัจจุบันตลาดของผ้ากรองและถุงกรองมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ อย่างช้าๆ โดยพบว่าในปี ค.ศ.2010 ผ้ากรองและถุงกรองในตลาดโลกมีมูลค่าอยู่ที่ 8.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 10 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2015ส่วนถุงกรองในตลาดโลกในปี ค.ศ.2010 มีมูลค่า 2,097 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,489 ล้านเหรียญสหรัฐในปี ค.ศ.2015 สำหรับประเทศจีน ตลาดของผ้ากรองมีการเติบโตมากอย่างน่าสนใจ โดยจีนเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ระดับโลกและคาดว่าจะมีส่วนแบ่งในตลาดโลกถึงร้อยละ 29 ในปี ค.ศ.2015 ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 18

 

เทคโนโลยีการผลิตผ้าทอ

Picanol

ในงาน ITMA Asia + CITME 2012Picanol ได้นำเสนอเครื่องทอผ้าไร้กระสวยจำนวน 6 เครื่อง ประกอบด้วยเครื่องทอair-jet2 เครื่องและเครื่องทอrapier3 เครื่องที่บูทของ Picanolนอกจากนี้ ยังแสดงเครื่องทอ jacquard อีก 1 เครื่องที่บูทของ Bonas

 

เครื่องทอ air-jet ที่แสดงคือ เครื่อง OMNIplus Summum4-P 190 และเครื่อง OMNIplus-X 4-P 190 โดยเครื่อง OMNIplus Summum 4-P 190ที่เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียนี้จะแสดงการทอผ้าพอลิเอสเทอร์ liningมีจุดเด่นของเครื่องอยู่ที่ระบบการส่งด้ายพุ่งแบบใหม่และระบบPicanolBlueBoxมี AirMaster software ที่สามารถตรวจติดตามที่ลมรั่วออกหรือที่อุดตันเพื่อลดปริมาณลมที่ใช้ในการทอส่วนเครื่อง OMNIplus-X 4-P 190จะแสดงการทอผ้าฝ้ายเชิ้ต ซึ่งเครื่องนี้ถูกพัฒนาและผลิตที่โรงงานของ Picanolในประเทศจีน (ใช้เทคโนโลยีของเครื่อง OMNI plus 800) สามารถทอผ้าหน้ากว้าง 190 และ 220 เซนติเมตร

 

เครื่องทอ rapier 3 เครื่องที่แสดงคือ เครื่อง GTX plus 4-R 190 และเครื่อง GT-Max 8-J 340 ที่ผลิตในจีน และเครื่อง OptiMax 2-R 250 ที่มี positive grippers ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทอผ้าเพื่อทำtechnical textiles ซึ่งเครื่องสามารถทอโดยใช้เส้นด้ายที่แข็งและหนาและทอด้วยความเร็วสูงอย่างไม่มีปัญหาเช่น ทอผ้าทำสายพานทอผ้าเคลือบและทอผ้าทำ backing ของพรมและเครื่องสุดท้ายที่แสดงเป็นเครื่องทอ jacquard ที่บูท Bonas แสดงการทอผ้าสำหรับชุดสตรี

 

ล่าสุด Picanol ได้รายงานว่า หลังจากที่บริษัทได้เข้าร่วมแสดงเครื่องทอผ้าในงาน ITMA 2011เมื่อปีที่แล้วจวบจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้รับใบสั่งซื้อเครื่องทอจำนวนมากจากลูกค้าโดยเฉพาะเครื่องair-jet OMNI plus Summum และเครื่อง rapier OptiMax flexible

 

Lindauer Dornier

ใน ITMA Asia + CITME 2012Dornierได้แสดงเครื่องทอผ้าหลายเครื่องเช่นกัน อาทิ เครื่อง rapier P1 PTS 4/S C สำหรับผลิตtechnical textiles และเครื่อง air-jet A1 AWS 8/S Gสำหรับทอผ้าขนแกะ โดยที่เครื่อง rapier และเครื่อง air-jet ของ Dornierมีระบบการส่งด้ายพุ่งที่พิเศษ สามารถลดความเครียดที่เกิดขึ้นบนด้ายในระหว่างการทอ และสามารถใช้เครื่องทอเหล่านี้ผลิตผ้าโครงสร้างแน่นๆ เช่น ผ้าใยอะรามิดหรือผ้าสำหรับทำสายพานผลิตผ้าโครงสร้างหลวมๆ หรือแม้แต่ผลิตผ้าสำหรับทำวัสดุคอมพอสิตนอกจากนี้ เครื่องทอของ Dornierรุ่นใหม่ๆ จะมีระบบขับเคลื่อนตัวล่าสุดที่ชื่อ SyncroDrive®ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทอและเพิ่มคุณภาพของผ้าทอที่ผลิตได้

 

Itema

ในงาน ITMA Asia + CITME 2012 Itemaนำเสนอเครื่องทอผ้าจำนวน 11 เครื่องในบูทของ Stäubli, Bonas, Song&Songและ Qihuiประกอบด้วยเครื่อง rapier 9 เครื่องและเครื่อง air-jet 2 เครื่อง ดังนี้

เครื่อง rapier Itema R880HD สำหรับทอผ้าเดนิมแบบหนา

เครื่อง rapier Itema Silver Dynaterryเป็นเครื่องที่ขายดีมากทั่วโลกสำหรับทอผ้าขนหนูคุณภาพสูง

เครื่อง rapier Itema R880HD 3 เครื่อง สำหรับผลิตผ้าทำเคหะสิ่งทอ

เครื่อง rapier Itema R880HD สำหรับทอผ้าหนาทำโซฟา

เครื่อง rapier Itema Silver 501 สำหรับทอผ้าเชิ้ตคุณภาพสูงเครื่องรุ่นใหม่จะทนทานมากขึ้น

เครื่อง rapier ItemaAlpha PGAสำหรับผลิตผ้าบุเฟอร์นิเจอร์

เครื่อง rapier Itema T880 สำหรับทอผ้าขนหนู

เครื่อง air-jet Itema A9000 สำหรับทอผ้าปูที่นอน

เครื่อง air-jet Itema A9500เป็นเครื่องทอความเร็วสูง สำหรับทอผ้าฝ้ายทำเสื้อใช้งานพิเศษ

 

Mageba

ในงาน ITMA 2011 ที่ผ่านมา หลายคนคงได้พบเห็นเครื่องทอมีกระสวยสำหรับการทอแบบ3 มิติเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ได้ในด้านการแพทย์และด้านสิ่งทอเทคนิค เครื่องทอนี้เกิดจากการรวมเทคโนโลยีของเครื่องทอหน้าแคบแบบมีกระสวย SL-MV 140 1/315 ของ Magebaเข้ากับระบบทอ jacquard Unival 100 ของ Stäubliสามารถใช้ผลิตผลิตภัณฑ์รูปทรงกระบอกสำหรับทำท่อน้ำดับเพลิงหรือท่อรดน้ำในสวน หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างแบบตัวอักษร T, I หรือ C เพื่อใช้เป็นตัวเสริมแรงในวัสดุคอมพอสิต