Switch to: uk
29 June 2017 06:43AM

ตรานกยูงพระราชทาน ยกระดับไหมไทย

20 Apr 07 ,  รัตนาวลี เกียรตินิยมศักดิ์
  • 0
 

เน้นพัฒนาต้นทางการผลิต ขยายตลาดส่งออก พร้อมดันไหมไทยขึ้นชั้นเวิลด์คลาส

 

 

สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน

สังกัดปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สมมช.) สนองพระราชดำริในการมอบตราสัญลักษณ์ "นกยูง

พระราชทาน" แก่ผู้ผลิตไหมไทยที่ได้มาตรฐานในระดับต่างๆ เพื่อเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ผลักดันให้ผู้

ผลิตตระหนักในการผลิตไหมไทยให้ได้มาตรฐานโลก รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

 

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ กล่าวถึงพระมหา

กรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต่อการอนุรักษณ์ผ้าไหมไทยว่า ทรงทุ่มเทพระ

วรกายในการอนุรักษ์ สร้างคุณค่า และส่งเสริมการผลิตผ้าไหมไทยให้ได้คุณภาพมาตลอดกว่าห้า

ทศวรรษ และเล็งเห็นว่าผ้าไหมไทยเป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ถึงความเป็นไทย แตกต่างจากผ้าไหมใดๆ ในโลก

แต่ต่อมาเมื่อมีการนำไหมด้อยคุณภาพจากต่างประเทศมาผลิตเป็นผ้าไหมไทยโดยยังคงใช้คำว่า "ผ้าไหม

ไทย" อยู่ ทำให้ผ้าไหมไทยตกต่ำลง จึงทรงมีพระราชดำริให้มีหน่วยงานหลักทำหน้าที่ดูแลเรื่องหม่อน

ไหมอย่างจริงจัง ทั้งศึกษาถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผ้าไหมไทยคงมีคุณภาพสม่ำเสมอ

ตลอดไป

 

ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้เป็นภารกิจของ สมมช. ในการมอบตราสัญลักษณ์ "นก

ยูงพระราชทาน" แก่ผู้ผลิตไหมไทยในระดับต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ซื้อว่าผ้าไหมของผู้ผลิตราย

นั้นๆ เป็น "ผ้าไหมไทยคุณภาพมาตรฐาน" ที่พร้อมจะขึ้นชั้นเป็นผ้าไหมระดับโลก (World Class Silk)

และย่อมหมายถึงโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตที่จะขยายตลาดของตัวเองให้กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

 

คุณพีระพงศ์ เชาวน์เสฎฐกุล ผู้อำนวยการ สมมช. กล่าวว่า จะดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ไทย และมอบตราสัญลักษณ์ "นกยูงพระราชทาน" สี่ตรา ซึ่งแต่ละตราต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องผ่าน

การตรวจสอบรับรอง ดังนี้

 es.1

Royal Thai Silk (นกยูงสีทอง) มอบให้กับผ้าไหมที่ผลิต

โดยใช้เส้นไหมและวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิตที่

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิมอย่างแท้จริง  

Classic Thai Silk (นกยูงสีเงิน) สำหรับผ้าไหมที่ผลิต

โดยยังคงภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับการประยุกต์ใช้

เครื่องมือและกระบวนการผลิตในบางขั้นตอน Thai Silk

(นกยูงสีน้ำเงิน) เป็นผ้าไหมที่ผลิตด้วยภูมิปัญญาไทยใน

แบบประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เข้ากับสมัยนิยม

และเชิงธุรกิจ สุดท้าย Thai Silk Blend (นกยูงสีเขียว)

มอบให้กับผ้าไหมที่ผลิตด้วยกระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับภูมิปัญญาไทย ได้

ลวดลายและสีสันที่ผสมผสานระหว่างเส้นใยไหมแท้กับ

เส้นใยอื่นจากธรรมชาติ หรือเส้นใยสังเคราะห์รูปแบบต่างๆ

 

ตามวัตถุประสงค์การใช้งานหรือตามความต้องการของผู้

บริโภค ทั้งนี้ ผ้าไหมที่จะได้รับมาตรฐานทั้งสี่ระดับต้อง

ผลิตในไทยเท่านั้น

 

 

 

คุณพีระพงศ์ กล่าวว่า "ขณะนี้เรามีสำนักงานภาคห้าแห่ง

คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีศูนย์

หม่อนไหมฯ อีก 21 ศูนย์ใน 21 จังหวัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมจะให้ข้อมูล รายละเอียด แก่ผู้ผลิตผ้าไหมไทยในการยื่นขอตราสัญลักษณ์ ‘นกยูงพระราชทาน' ในแบบต่างๆ"

 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 2 ที่ 

จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 21-22 เมษายน ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล และที่เซ็นทรัลเวิล์ด กรุงเทพฯ  

4-5 สิงหาคม สำหรับผู้ผลิตไหมที่สนใจสามารถขอใช้เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้ตั้งแต่วันนี้  

ที่สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติภาค และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 21 ศูนย์ทั่วประเทศ