Switch to: uk
30 May 2017 11:42AM

ปิดฉากกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น

07 Feb 07 ,  เฉลิมพล ไชยรัตนชัชวาลย์
  • 0
 

ฝันสลายของคนในวงการแฟชั่น เมื่อภาครัฐไม่ต่องบกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่นเฟสสอง

หลังจากคลุมเครือมาระยะหนึ่งก็เป็นอันสรุปแล้วว่า โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ตอนนี้กำลังจะกลายเป็น

ตำนาน หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์

ประกาศชัดเจนว่าตนไม่อนุมัติให้มีการดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ระยะที่ 2 เนื่องจากต้องเร่งจัด

ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2550 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ฉะนั้นจะไม่รอผลการประเมินความสำเร็จของ

โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น ระยะที่ 1 ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2550 และไม่เกี่ยวกับการพิจารณา

ว่าโครงการฯ นี้อยู่ในหลัก 4 ป. คือโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม หรือไม่

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทย หรือเป็นเพียงตำนานที่รอการกลับ

มาอีกครั้ง ต้องรอดูกันต่อไป

 

เมื่อข่าวการปิดฉากโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น แพร่ออกไปทำเอาคนในวงการต่างรู้สึกเสียดาย ดังเช่น  

คุณบุญอารักษ์ รักษาวงษ์ บอกว่า โครงการฯ นี้ทำให้วงการแฟชั่นเมืองไทยตื่นตัว " แต่มันเพิ่งแค่เริ่มต้น

เรื่องแฟชั่นมันต้องแข่งขันตลอด หยุดไม่ได้ ถ้าโครงการฯ หยุดไปแล้วมันก็สะดุด จะกลับมาทำก็เหมือนต้อง

มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง" คุณบุญอารักษ์ กล่าว

 

เช่นเดียวความรู้สึกของดีไซเนอร์มือเก๋า คุณภาณุ อิงคะวัต ครีเอทีฟไดเรคเตอร์ Greyhound ที่บอกว่า

เป็นเรื่องน่าเสียดายที่โครงการฯ จะเป็นเพียงแค่อดีต เพราะเรื่องเหล่านี้จำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง

"โครงการนี้ต้องมองให้กว้าง เพราะว่าบางเรื่องก็เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ บางเรื่องก็เป็นประโยชน์บ้างไม่เป็น

ประโยชน์บ้าง แต่สิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่วงการโดยรวมคือทำให้เกิดเครือข่าย"

 

ดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์ Sretsis คุณพิมพ์ดาว สุขะหุต ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Bangkok Fashion City

Roadshow ที่ปารีสและสหรัฐอเมริกา ได้รับออเดอร์จากผู้ซื้อหลายประเทศให้ความเห็นว่า "การจะเปลี่ยน

กรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองแฟชั่นมันต้องใช้เวลา เรื่องแฟชั่นนั้นไม่เฉพาะเจาะจงเพียงกลุ่มดีไซเนอร์ แต่ต้องเข้า

ถึงกลุ่มคนในธุรกิจเกือบทุกกลุ่ม การทำงานในโครงการฯ นี้เหมือนกับการลงทุน จะให้คืนทุนภายใน 1-2 ปี

คงไม่ใช่ อีกทั้งแฟชั่นเป็นเรื่องของความรู้สึก เป็นไลฟ์สไตล์ของคน การที่จะมองว่าสวยหรือไม่สวยมันอยู่ที่

ความรู้สึก จึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาหลายๆ ด้าน"

 

คุณอุดม ตันติวศิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเคเค การ์เมนท์ จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้ายีน Nobody กล่าวว่า

ภาครัฐได้ดำเนินโครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น มาถูกทางแล้ว อยากให้เดินหน้าโครงการต่อไป เพราะช่วย

ทำให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่นมีทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังจะ

เกิดเป็นศูนย์กลางที่จะช่วยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของแฟชั่นโลก

 

 "ที่ผ่านมาถือว่าภาครัฐเดินถูกทางแล้ว หากยกเลิกโครงการฯ ก็น่าเสียดาย โดยเฉพาะโครงการเพิ่มขีดความ

สามารถการแข่งขันธุรกิจแฟชั่น สาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (T-DET) มีประโยชน์มาก เพราะ

ถ้าให้ผู้ประกอบการเรียนเองโดยที่รัฐไม่สนับสนุน ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก แต่ถ้าจะมีการปรับปรุงบางโครงการ

ย่อยให้มีประสิทธิภาพก็เห็นด้วย" คุณอุดม กล่าว

 

ด้านคุณทวีชัย สิริกุลธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยี.พี. จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตผ้าผืน ภายหลังได้เข้า

ร่วมโครงการ Fabric Development ได้เรียนรู้ในการพัฒนาสินค้าให้มีความแปลกใหม่ โดยนำวัสดุอื่นมา

ผสมผสาน เช่น ไหมเทียม ผ้าพื้นเมือง สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าจากราคา 11 บาท เป็น 40-50 บาท สร้าง

รายได้ 1 ล้านบาทต่อเดือน

 

"เราสามารถสร้างยอดขายและทำสินค้าใหม่ๆ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร เพียงแต่เปลี่ยนแปลงเทคนิค

และไอเดีย ซึ่งได้จากการร่วมโครงการฯ" คุณทวีชัยกล่าว

 bkk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นนับจากนี้คงมีน้อยลง

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของเมืองไทย

หรือเป็นเพียงตำนานที่รอการกลับมาอีกครั้ง ต้องรอดูกันต่อไป