Switch to: uk
27 May 2017 08:26AM

48 ปี สมาคมพ่อค้าผ้าไทย

17 Jul 09 ,  TTIs TextileDigest
  • 0

สมาคมพ่อค้าผ้าไทย สมาคมด้านสิ่งทออีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการค้าสิ่งทอของไทยมายาวนานจนครบรอบ 48 ปี

ในวาระพิเศษนี้ TTIS Textile Digest ขอนำเสนอเรื่องราวของสมาคมพ่อค้าผ้าไทย วิสัยทัศน์และมุมมองของนายกสมาคมฯ ตลอดจนอดีตนายกสมาคมฯ รวมถึงสมาชิกรุ่นปัจจุบัน มาให้ผู้อ่านซึ่งอยู่ในวงการสิ่งทอได้รับรู้และเข้าใจถึงบทบาทของสมาคมแห่งนี้
Suchai.jpg

เป้าหมายหมายหลักของกรรมการสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน
 เป้าหมายคือให้สมาคมพ่อค้าผ้าไทยเป็นตัวแทน  ตัวกลางของผู้ประกอบการค้าผ้าซึ่งมีทั้งผู้ค้าส่ง ผู้ผลิต และผู้นำเข้า เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารประเด็นทางการค้าและอื่นๆ จากภาครัฐและสมาคมสิ่งทอที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการแข่งขันทางการค้าทั้งในและนอกประเทศ ทุกๆ วันจะมีข้อมูลข่าวสารจากภายนอกเข้ามาที่สมาคมฯ ทางสมาคมฯ มีหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้อง ส่งต่อไปให้เหล่าสมาชิกทางช่องทางต่างๆ ทั้งทางจดหมายข่าว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  จุลสารสมาคมรายเดือน ไดเรกทอรี่ รวมทั้งเวปไซต์ของสมาคมฯ และในแต่ละเดือนจะมีวารสารสิ่งทอที่ได้รับอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง TTIS Textile Digest, TTIS FashionBiz, Colour Way เราก็จะส่งต่อไปยังสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งทอและการค้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ แล้วเมื่อมีปัญหาประเด็นทางการค้าหรือภาษีที่มีสมาชิกเรียกร้องมา สมาคมฯ ก็จะเป็นตัวกลางประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ และสมาคมสิ่งทออื่นๆ ต่อไป

กิจกรรมเพื่อสมาชิก
ตั้งแต่กรรมการชุดนี้เข้ามาได้มีการจัดการอบรม เสวนา และสัมมนาทุกเดือนในหัวข้อต่างๆ ตามแบบสอบถามที่สมาชิกตอบกลับมา ที่จัดไปแล้วมีทั้งหัวข้อทางการค้า การส่งออก ค่าเงินบาท เทรนด์ผ้า เทรนด์สีต่างๆ รวมทั้งการดูแลสุขภาพ การจัดคณะไปเยี่ยมชมโรงงานต่างๆ จัดคณะชมงานและพบปะคู่ค้าสิ่งทอในต่างประเทศ รวมทั้งกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกและคณะกรรมการ เช่น งานสังสรรค์ โบว์ลิ่ง walk rally จัดทัศนศึกษาเชิงศิลปวัฒนธรรม และจัดทัวร์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

ในวาระครบรอบ 48 ปี สมาคมฯ มีการจัดกิจกรรมใดเป็นพิเศษ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน เราได้ทำบุญเลี้ยงพระและมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเนื่องในวาระที่สมาคมฯ ครบรอบ 48 ปี และวันที่ 13 มิถุนายน ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยนำรายได้จากการบริจาคและประมูลของสะสมไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภค แล้วนำไปบริจาคที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด แล้วก็ที่ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ส่วนในวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 มีการเลี้ยงขอบคุณคณะกรรมการ คณะทำงาน นายกสมาคมสิ่งทอทุกสมาคมฯ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในงานนี้ยังได้มีการเปิดห้องพิเศษเพื่อให้ผู้ประสานงานจากทุกสมาคมและหน่วยงานภาครัฐ มาพบปะพูดคุยและสังสรรค์กันเพื่อการประสานงานที่คล่องตัวในอนาคต

บทบาทหน้าที่ของสมาคมฯ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
คณะกรรมการชุดปัจจุบันคงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้เคยปฏิบัติมา แต่จะเน้นกิจกรรมในด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกให้มากขึ้นอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว รวมทั้งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ
    
ในส่วนสมาคมสิ่งทออื่นๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมฯ ได้เข้าร่วมในคณะมนตรีสหพันธ์อุตสาหกรรมและสิ่งทอแห่งประเทศไทย มีการประชุมสหพันธ์ทุกๆ เดือนเกี่ยวกับภาพรวมอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยทั้งระบบ

ฝากถึงกรรมการสมาคมฯ และสมาชิก
 ในวาระที่สมาคมพ่อค้าผ้าไทยดำเนินการมาครบ 48 ปี ในปี 2552 นี้ ผมขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ สมาคมสิ่งทอทุกสมาคม คณะกรรมการ สมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนให้การดำเนินการของสมาคมฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านคณะผู้ก่อตั้ง ผมหวังว่าจะได้มีการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมฯ ในอนาคต  เพื่อให้สมาคมฯ เป็นตัวกลางประสานงานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเศรษฐกิจไทยโดยรวมต่อไปครับ

จากใจนายกกิตติมศักดิ์
ต้นไม้ที่งอกงามย่อมมาจากรากที่แข็งแรง สมาคมพ่อค้าผ้าไทยเองก็พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการและสมาชิกหลายท่าน ภายใต้การกำกับดูแลของนายกสมาคมทุกท่าน ซึ่งวันนี้หลายท่านก็ยังคงช่วยงานของสมาคมฯ ในฐานะนายกสมาคมกิตติมศักดิ์
suksawad.jpg
คุณสุขสวัสดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์
(ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมพ่อค้าผ้าไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2535-2543)
"ในช่วงที่ผมได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายกสมาคมฯ ผมในสายตาของกรรมการและสมาชิกหลายท่านยังดูว่าค่อนข้างจะอ่อนวัยไป ผมพยายามเปลี่ยนถ่ายจากระบบเก่าๆ หันมาใช้ระบบเอกสาร ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ผลักดันให้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ สร้างระเบียบสร้างข้อบังคับขึ้นมา ก้าวสู่ความเป็นสากลมากขึ้น

ช่วงนั้นเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นเยอะ เราก็พยายามสร้างความร่วมมือกับสมาชิก พยายามทำประโยชน์โดยหาข้อมูลทางการค้าให้กับสมาชิกมากขึ้น โดยเริ่มออกจุลสารของสมาคมฯ โดยไปซื้อเครื่องโรเนียวมา ทำได้เองง่ายๆ คือผมมองว่ามันจะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกได้มากขึ้น เผยแพร่ข่าวสารได้มากขึ้น จากที่เคยออกจดหมายเวียนอย่างเดียวซึ่งไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควร ขณะเดียวกันก็เปิดพื้นที่ให้สมาชิกแสดงความเห็นได้ ตัวนี้เป็นสื่อดึงให้สมาชิกเข้ามาได้มากขึ้น
    
ส่วนทางภาคราชการ ตอนนั้นทางราชการก็แทบไม่รู้เลยว่าที่สำเพ็งมีสมาคมผู้ประกอบการค้าสิ่งทอ ผ้าผืน ที่มีสมาชิกเกาะเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า 400 บริษัท ทางเราพยายามแนะนำตัวให้กรมส่งเสริมการส่งออก หอการค้า สมาคมผู้ผลิตสิ่งทออื่นๆ ได้เริ่มรู้จักเรา ซึ่งพอราชการรู้จักเราก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ให้เข้าร่วมสัมมนาและอื่นๆ ทำให้สมาชิกมีความรู้ด้านการค้าและกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย อันเป็นผลให้มีอำนาจในการต่อรองและขยายทางการค้ามากขึ้น
    
มันยากที่ว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนถ่าย กรรมการเกิน 80% เป็นผู้อาวุโสในวงการค้า ก็เป็นรุ่นพ่อรุ่นอา ทัศนะมุมมองของเขาก็ต่างจากพวกกรรมการรุ่นใหม่พอสมควร ผมก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ประสานระหว่างรุ่นก่อนกับรุ่นหลัง เพราะรุ่นหลังบางทีไอเดียเขาก็เร็วจนรุ่นพ่อตามไม่ทัน แล้วไอเดียทางผู้ใหญ่ยังไงก็ต้องให้ความเคารพ ผมต้องมาคุยกับรุ่นหลังเพื่อประสานความเห็นที่แตกต่างกันอย่าให้มันถึงกับแตกแยก และค่อยๆ ปรับเปลี่ยนไป
    
ผมดีใจมากนะที่นายกต่อจากผมได้สานต่อและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นำเข้าสู่ระบบสากลมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วพอมากรรมการชุดใหม่นี่เขาแอคทีฟดีมากนะ แทบจะไม่ต้องไปผลักดันหรือชี้แจงอะไรเขาแล้ว พลังเขาดีนะ ผมดีใจที่สมาคมมีผู้นำและผู้บริหารแบบนี้ ก็ห่วงแค่ว่าหมดจากรุ่นนี้ไปจะยังมีอีกหรือเปล่า
    
ส่วนของสมาชิก จุดที่อยากได้มากที่สุดคือว่าให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ถ้าสมาคมฯ ขอข้อมูล ขอให้ให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง เวลามีอะไรก็ให้พูดกันตรงไปตรงมา ให้ข้อมูลที่แท้จริง แล้วก็เดินไปในแนวทางเดียวกันเมื่อได้ข้อสรุปออกมา ข้อสรุปนั้นถ้าเดินไปแล้วยังไม่ดีเท่าที่ควรเราปรับปรุงแก้ไขได้ แต่ในช่วงเริ่มต้นก็ขอให้ทุกคนร่วมมือ มันจะสร้างพลัง สุดท้ายมันจะส่งผลดีกลับมาที่ตัวสมาชิกเอง"